Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Bībele
 

Bībele ir liecība par Dievu, par Dieva un cilvēka attiecībām. Bet ne pats Dievs. 

Bībele ir patiesības meklēšana avots. Bet ne pati Patiesība. Jo tikai par sevi Jēzus ir sacījis: "Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība." Tā ir rakstīts Bībelē - Jāņa evaņģēlijā.

Bībele ir vārds, kas liecina par Dieva vārdu, bet tikai Tēva vienpiedzimušais Dēls ir iemiesotais Dieva vārds. Vārds, kas tapa miesa, mājoja mūsu vidū. Pilns žēlastības un patiesības. Tā vēsta Jāņa evaņģēlijs Bībelē.

Bībele ir Baznīcas apstiprināts kanons, Raksti sastāv no Vecās Derības 39 grāmatām, kas sarakstītas senebreju valodā un tapušas vairāk nekā 1000 gadu laikā, un no Jaunās Derības grāmatām, kas sarakstītas sengrieķu valodā un tapušas 70 gadu garumā. Kopš 17. gs. Bībele ir lasāma arī latviskā tulkojumā. Pastāv arī ārpus kanoniskā literatūra, kas dažādu iemeslu dēļ netika iekļauta Bībeles kanonā.

Bībele ir pieejama rokas stiepiena attālumā, bet tajā apslēptā Vēsts un Gudrība atklājas tikai lūgšanās, skaidrojumos, dzīves pieredzē, draudzē, baznīcas un konfesijas kopībā.

Cik sena ir pati Bībele, tik sena ir tās interpretācijas vēsture. Tādēļ Bībeles interpretācijas vēsturi, metodes jeb hermeneutiku māca augstās skolās, pārrunā Bībeles stundās, klausās sprediķos, lasa grāmatās. Bībeles pētnieki - teologi - šajos senajos rakstos veic arvien jaunus atklājumus. 

Arī liecība par Dieva attieksmi pret sievietes būtību, kalpošanu un pamatu ordinācijai ir atrodama Bībelē. Patiesība, kas atklājas Rakstos, uzticoties dzīvajam Dieva vārdam - Jēzum Kristum.

Piedāvājam iepazīties ar Rakstu vietām, kas liecina par sievietēm Bībelē, viņu kalpošanu un attiecībām ar Dievu: Vecajā Derībā, Evanģēlijos, Apustuļu darbos, Pāvila vēstulēs, pārējās vēstulēs, citos avotos, kā arī uzzināt par interpetācijas metodēm un pētnieku secinājumiem.