Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Par mums / Kāpēc šī mājas lapa
 

Unikāla mājas lapa – www.sieviesuordinacija.lv

2011.gada 18. janvārī tika atvērta jauna un Latvijai unikāla mājas lapa latviešu valodā www.sieviesuordinacija.lv. To 11 mēnešus Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība (LLSTA). Mājas lapā nepiedāvā gatavas un ātras atbildes, bet rosina lasītāju veidot savu personīgo viedokli.

Mājas lapā ir apkopota un sistematizēta informācija, kas vēsta par sievietes vietu un kalpošanas iespējām Baznīcā no kristietības pirmsākumiem līdz šodienai. Tā skar gan vēsturiskus aspektus, gan personiskas liecības, gan intervijas ar garīgos amatos kalpojošām sievietēm. Lapas apmeklētājiem nesteidzīgām pārdomām tiek piedāvāti pētījumi, tulkojumi, publikācijas par sieviešu ordinācijas jautājumiem.

Pārdomu temati un teksti ir apkopoti sešās nodaļās: Bībele, Tradīcija, LELB vēsture, Citas baznīcas, Prakse, Sabiedrība. Mājas lapā nav gatavas un ātras atbildes, bet tā rosina lasītāju veidot savu personīgo viedokli. Mājas lapas saturs tiks sistemātiski papildināts ar materiāliem un dažādiem viedokļiem. 

Mājas lapas mērķauditorija ir latviski lasošie kristieši visā pasaulē, dažādu konfesiju sievietes un vīrieši, kuri šajā jautājumā meklē un vēlas atrast atbildes, kā arī studenti un akadēmiskā vidē strādājošie.

Mājas lapas mērķis ir rosināt ne tikai LELB sinodāļus, bet arī plašāku sabiedrības daļu ieraudzīt, cik plaši un dziļi ir apskatāms sievietes kalpošanas jautājums garīgā amatā.

Mājas lapas dizaina izveides un uzturēšanas, tulkošanas un autoru pētījumu darbs tika finansēts no LLSTA uzkrātajiem ziedojumiem sabiedrības informēšanai un izglītošanai. Mājas lapas satura izstrāde un redakcijas darbs ir brīvprātīgs laika un darba ziedojums.

Informāciju sagatavoja Ieva Zeiferte, mājas lapas redaktore ieva.z@apollo.lv


 


Ideja par mājas lapu, kas veltīta sieviešu ordinācijas pamatojuma jautājumiem, radās, sekojot līdzi nerimstošajām diskusijām LELB mājas lapas forumā 2009.gada nogalē trīs mēnešu garumā.

Trūkst materiālu latviešu valodā, par maz studijas šajā specifiskajā jautājumā, ļoti plašs teoloģisko disciplīnu apgabals. Tie bija secinājumi un izaicinājumi, kas deva impulsus izveidot šo mājas lapu.

Pašreiz ir izveidota lapas struktūra. Tā nav pilnīga, un tomēr ar to var sākt. Tas ir diskusijas "skelets", kas pamazām pildās ar saturu.

Lai izprastu šo jautājumu vairāk nekā virspusēji,  ir vajadzīgs laiks. Un visu mūsu darbs. "Izsēdēt" Bībeles tekstus, vēsturiskos tekstus, pētījumus par tekstiem. Izsāpēt, izmeditēt, katram pašam nonākt pie secinājumiem. Par 21. gs. realitāti, kuru vēl arvien veido Dievs, mūsu Radītājs, Pestītājs un Svētdarītājs.

Ieva Zeiferte

Jau pagājuši 2000 gadi, kopš Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē un tapa cilvēkiem līdzīgs. Viņš kā patiess Dievs izdzīvoja patiesu cilvēka dzīvi no dzimšanas līdz kapam. Viņš mira un augšāmcēlās. Un šodien Viņš ik dienu ir pie mums garīgā veidā. Savas dzīves laikā Jēzus atstāja paraugu cilvēkam, kā dzīvot - gan ar savu personisko piemēru, gan ar jaunu mācību, par kuru Viņa klausītāji sacīja: kas tā par mācību ar spēku? Jēzus mums neatstāja priekšrakstus, kā administratīvi nostiprināt Baznīcu, kā svinēt liturģiju vai kā veikt dažādas kazualijas. Viņš atstāja jaunu likumu: mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Brālis  Rožē no Tezē reiz teica, ka Jēzus nav nācis uz zemes iedibināt jaunu reliģiju, bet izveidot jaunu cilvēku kopību. Par to arī ir Evaņģēlijs.

Divtūkstoš gadu garumā Kristus patiesības meklētāji ir cīnījušies par to pareizāko veidu, kā tad dzīvot šajā jaunajā kopībā, kā izprast šo jauno mācību. Cilvēciskā vājuma dēļ viena kristīga Baznīca, viena Dieva tauta ir sašķēlusies, jo izrādās, ka patiesības izpratne ir bijusi tik atšķirīga, ka aizmirsta galvenā Kristus pavēle: mīliet cits citu.

Baznīcas veidošanās ceļā viens no pretrunīgajiem jautājumiem, kas joprojām šķeļ Baznīcas kopību un uz kuru joprojām tiek meklēta tā vienīgā pareizā atbilde, ir jautājums par sievietes kalpošanu garīgā amatā. Attieksme pret sievieti garīdznieci kā problēma cauri laiku lokiem ir atnākusi līdz šodienai. Daudzās kristīgās Baznīcās sievietes kalpo garīgos amatos, daudzās nē. Bet joprojām Dievs turpina aicināt gan sievietes, gan vīriešus Viņam sekot un kalpot. Baznīca kā Kristus miesa nes sevī gan femino, gan maskulino. Pazaudējot vienas vai otras daļas kalpošanas efektivitāti, tā kļūst kā dziedātājgulbis ar vienu mazāk un vienu vairāk attīstītu spārnu, kas nevar pacelties debesīs.

Uzlūkojot vēsturiski, kā Baznīcā veidojusies attieksme pret sievietēm garīgajā amatā, redzams, ka to nosaka ne tikai teoloģiski uzskati, bet arī sociālais un kultūras konteksts. Bieži vien arī psiholoģiskie nosacījumi. Sievietes kalpošana, viņas drosme sekot Kristus aicinājumam ir nenovērtējams pienesums visas kristīgās Baznīcas veidošanās laikā. Sievietes kalpošana garīgā amatā arī šodien nes bagātus augļus. Par to ir šī mājas lapa.

Esiet mīļi aicināti tajā ieskatīties!

LLSTA priekšsēdētāja Mag. theol. Rudīte Losāne

Konference „Sieviešu ordinācija 21. gadsimta kontekstā” - materiāls

1975. gada 28. jūlijā Konsistorijas paplašinātajā sēdē sieviešu ordinācijas jautājums tika apspriests kā otrais sēdes punkts. Pēc tam, kad katrs sēdes klātesošais izteicās par sieviešu ordināciju, arhibīskaps J. Matulis teica: "Ja jūs būsiet pret, tad izsludināšu ārkārtas Ģenerālo Sinodi un Sinode dos sieviešu ordinācijas atļauju." Lielākajās luterāņu zemēs, tādās kā Vācija un Zviedrija, tobrīd sievietes jau tika ordinētas. Iespējams, ka svarīgākais aspekts tomēr bija tas, ka Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas arī sāka ordinēt sievietes. 1974. gadā tika ordinēta Agnese Pone — LELBĀL pirmā ordinētā sieviete. Pirms vēsturiskās balsošanas “par” sieviešu ordināciju J. Matulis sacīja: "Tāda ir mūsu nepieciešamība – iesaistīt sievietes mācītāja darbā."

Lasīt vairāk ...


Noteikumi

Mājas lapas lietošanas noteikumi

Lasīt vairāk ...


Redkolēģija

Lasīt vairāk ...


Saites

Lasīt vairāk ...


Atbalsts

Lasīt vairāk ...


Bildes

Lasīt vairāk ...